Dotyczy: Zapytania ofertowego Nr 7/07/2019 z dnia 18.07.2019r. na wymianę okien w lokalach mieszkalnych. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty:


Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r (Dz.U. 2019 poz. 53).

Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Izabela Wolak zamieszkała w Braniewie.
Uzasadnienie dokonania wyboru: Wyżej wymieniona kandydatka oceniona została pod względem ściśle określonych kryteriów: wiedzy wymaganej w ogłoszeniu, dodatkowych umiejętności i kwalifikacji oraz profilu osobowego tj. sposobu wypowiedzi, zachowania, autoprezentacji.

Dotyczy:Zapytania ofertowego Nr 4/04/2019 z dnia 16.04.2019r. na wymianę okien w lokalach mieszkalnych.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta:
1. Wiktoria-Okno Grzegorz Czyżykowski, Podgórze 5, 14-500 Braniewo