W celu udzielenia zamówienia na „budowa biologicznej oczyszczalni ścieków”- przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią przydomową o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO przeprowadzono rozeznanie cenowe.

W dniu 03.04.2018r zaproszono do udziału wykonawców zamieszczając Zapytanie ofertowe Nr 4/04/2018 na stronach internetowych Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie i Urzędu Miasta Braniewa.

W terminie do dnia 10.04.2018r do godz. 1430 wpłynęła jedna oferta:
1. Rejonowy Związek Spółek Wodnych Zakład Eksploatacji Systemów Melioracyjnych,
14-500 Braniewo, ul. Przemysłowa 18A.

Oferta Wykonawcy – Rejonowy Związek Spółek Wodnych Zakład Eksploatacji Systemów Melioracyjnych, 14-500 Braniewo, ul. Przemysłowa 18A została wybrana.


Dyrektor ABK
/Andrzej Piróg/